Σχετικά με το Έργο

Ιστορία

 

Η βιομηχανία της μόδας χρειάζεται ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό, ικανό να ανταπεξέρχεται στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, τις τάσεις της αγοράς και την ανάγκης της διεθνοποίησης. Το εργατικό δυναμικό του κλάδου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα προσόντα και να μπορεί να ανταπεξέλθει στον έντονο και αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις. Για να μπορεί κανείς να παραμένει ανταγωνιστικός στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας πρέπει να είναι κυρίως ικανός να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία της μόδας χρειάζονται νέα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και σύγχρονα εργαλεία που θα προσδώσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για το υφιστάμενο και για το δυνητικό εργατικό δυναμικό τους. Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων θα τις καταστήσει και ικανές να ανταποκριθούν στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, όπου τα παραπάνω στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής επιχείρησης. 

Σε αυτό το έργο EXTRO SKILLS πρόκειται να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα καινοτόμο και εύληπτο εκπαιδευτικό πρωτόκολλο για το προσωπικό των τμημάτων εξαγωγών των επιχειρήσεων της βιομηχανίας της μόδας, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογία που βασίζεται σε εργαλεία ICT. Η εν λόγω μεθοδολογία, θα εφοδιάσει το προσωπικό με ουσιαστικές δεξιότητες δίνοντας του την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στο διεθνές εμπόριο και τις απαιτήσεις της αγοράς, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στο σύνολό της. Το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο θα συγκεντρώσει διαφόρους τομείς της βιομηχανίας της μόδας, ακολουθώντας μια εύληπτη και μαθητο-κεντρική προσέγγιση. 

Βασικά Στοιχεία του Έργου 

•    Τίτλος : Developing New Skills for the Extroversion Specializations of Fashion Industry in Europe
•    Ακρωνύμιο : EXTRO SKILLS
•    Διάρκεια : 30 months 
•    Χρηματοδότηση : ERASMUS+ 
•    Συμμετέχουσες χώρες : Greece, Spain, Romania, United Kingdom, Belgium


Στόχοι

Γενικός στόχος του έργου EXTRO SKILLS είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός καινοτόμου και εύληπτου εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου. Η πλατφόρμα θα επικεντρωθεί στην διαδικτυακή (online) εκπαίδευση και θα διευκολύνει την διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Επιπλέον, θα δράσει ως ένα μέσω διάδοσης συμβουλών και προβληματισμών των ενδιαφερόμενων μελών, άλλα και προώθησης ευκαιριών απασχόλησης.

 

 

Δευτερεύοντες Στόχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν:


Το έργο Extro – Skills θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων της βιομηχανίας της μόδας και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και ειδικών γνώσεων 

Αποτελέσματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[email protected]

NEWSLETTER

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ